CineStar opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Blitz-CineStar Srbija

Molimo Vas da se pre donošenja odluke o korišćenju usluga javnog prikazivanja audio-vizualnih dela i drugih usluga koje se s vremena na vreme pružaju u CineStar bioskopima ("usluga"), odnosno rezervacije, naručivanja i plaćanja usluge (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o., Miloša Obrenovića 12, Pančevo 26000, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788 ("Blitz–CineStar Srbija)) i/ili uopšte ulaska u prostorije CineStar bioskopa, upoznate s ovim Opštim uslovima poslovanja Blitz-CineStar Srbija. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za uslove poslovanja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.rs@cinstarcinemas.eu ili neposredno osoblju Blitz-CineStara.

Prihvatanje Opštih uslova

1. Korišćenjem i/ili rezervacijom i/ili narudžbinom usluge i/ili kupovinom ili drugim sticanjem bioskopske ulaznice za korišćenje usluga (uključujući sve dostupne prodajne kanale) i/ili ulaskom u prostorije CineStara, prihvatate ove Opšte uslove poslovanja bioskopa Blitz-CineStar ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja usluga Blitz-CineStara koja se primenjuju u trenutku korišćenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti, rezervisati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način sticati ulaznice za korišćenje usluga te ne ulazite u prostorije CineStar bioskopa.

2. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i uopšte za korišćenje CineStar bioskopa primenjuju se važeća pravila u trenutku korišćenja istih.

3. Ovi Opšti uslovi se odnose na usluge koje pruža društvo Blitz–CineStar Srbija.

4. U slučaju prenošenja ulaznice sa kupca na treće lice, ovi Opšti uslovi se prenose i primenjuju na svakog imaoca odnosne bioskopske ulaznice, kao i na lice koje u odnosnom trenutku koristi, vrši rezervaciju, naručuje, kupuje ili stiče uslugu, odnosno nalazi se u prostorijama CineStar bioskopa. Kupac je obavezan da ukaže licu kome prenosi bioskopsku ulaznicu na odredbe ovih Opštih uslova.

Promene Opštih uslova i stupanje na snagu

5. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni i/ili dopuni ove Opšte uslove i takve promene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korišćenja usluge nakon promene Opštih uslova smatraće se da pristajete na takve izmenjene ili dopunjene Opšte uslove. Blitz-CineStar Srbija Vam savetuje da pre korišćenja, rezervacije, narudžbine, kupovine ili drugog sticanja bioskopske ulaznice za korišćenje usluga ili ulaska u prostorije CineStar bioskopa proverite ove Opšte uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama istih.

Rezervacija i kupovina ulaznica

6. Rezervacija bioskopskih ulaznica moguća je do 60 minuta pre početka projekcije. Rezervacije se brišu 30 minuta pre početka projekcije, osim u slučaju posebnih akcija. U tom slučaju, informacije o brisanju rezervacija biće posebno istaknute na stranici akcije i u procesu rezervacije ulaznica. Sve nepreuzete rezervacije sistem će automatski obrisati. Takođe, u slučaju posebnih akcija (1+1 gratis, Dan za bioskop…) rezervacije neće biti moguće, a informacija o istom biće istaknuta na stranici akcije.

7. Svaki korisnik može imati aktivne najviše 2 rezervacije sa po četiri bioskopske ulaznice.

8. Rezervacija bioskopskih ulaznica nije moguća za 4DX projekcije i LOVE BOX i VIP sedišta.

9. Ukupan broj mesta koja je moguće rezervisati online je ograničen. Ukoliko sistem ne dozvoljava rezervaciju zbog popunjenosti, bioskopske ulaznice je još uvek moguće kupiti na blagajnama.

10. Rezervacija se smatra uspešnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne CineStar Online potvrda koja sadrži Web kod s brojem rezervacije. Ukoliko mail s potvrdom nije stigao u Vaš folder primljene pošte možete nas kontaktirati, ali prethodno predlažemo da proverite Vaš folder neželjene pošte.

11. Bioskopske ulaznice je moguće kupiti na blagajnama CineStar bioskopa, online ili putem iCineStar aplikacije. Ukoliko ste ulaznice rezervisali online, dovoljno je da kliknete na link koji se nalazi u potvrdi (Kupiti ulaznice). Ukoliko ste ulaznice rezervisali putem iCineStar aplikacije, ulaznice možete da kupite nakon što se prijavite u onaj bioskop za koji ste rezervisali ulaznice i zatim odaberete Moj iCineStar - Rezervacija i kupovina - Rezervisano.

12. Na rezervisane ulaznice ne naplaćuje se naknada za online proces ako ulaznice nakon rezervacije nisu kupljene online (web stranica ili iCinestar aplikacija).

13. Bioskopske ulaznice je moguće kupiti na blagajnama CineStar bioskopa, online ili putem iCineStar aplikacije.

14. Online kupovina bioskopskih ulaznica uređena je u skladu sa opštim uslovima plaćanja putem Interneta koji su dostupni ovde.

15. Bioskopske ulaznice je moguće platiti na blagajni gotovinom, platnom ili Loyalty karticom, a online sa Loyalty karticama, bonus bodovima i platnim karticama.

16. Deca plaćaju punu cenu bioskopske ulaznice bez obzira na uzrast.

17. Za kupovinu bioskopske ulaznice važe cene navedene za određenu predstavu odnosno uslugu. U cenu bioskopske ulaznice uračunat je i PDV. Cene proizvoda su podložne promenama do trenutka početka kupovine ili rezervacije ulaznica, a Blitz-CineStar će o promeni obavestiti kupca na jasan i razumljiv način.

18. Za ulaznice kupljene online putem (web i aplikacija), naplaćuje se naknada za online proces za svaku kupljenu ulaznicu (dalje u tekstu: Online naknada).

19. Online naknada iznosi 20 RSD sa PDV-om, (16,67 RSD neto) bez obzira na cenu ulaznice. Prilikom online kupovine ulaznica cena se izražava kao zbir cene ulaznice i naknade za online proces.

20. Online naknada se naplaćuje po ulaznici, ne po transakciji. Naknada se ne naplaćuje za bonus ulaznice i bonus bodove sa Loyalty kartica.

21. Za kupovinu bioskopske ulaznice važe cene navedene za određenu predstavu odnosno uslugu. U cenu bioskopske ulaznice uračunat je i PDV.

22. Prilikom kupovine bioskopskih ulaznica gotovinom, kupac je dužan da na licu mesta prebroji vraćen novac jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

23. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo izmene cenovnika.

24. Posetilac se obvezuje da odmah nakon preuzimanja bioskopske ulaznice proveri podatke o željenoj usluzi, vremenu i mestu predstave kao i sve ostale podatke jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

25. Zamena kupljene bioskopske ulaznice za drugu uslugu je moguća najkasnije sat vremena pre početka projekcije za koju je bioskopska ulaznica kupljena, osim bioskopskih ulaznica kupljenih u pretprodaji za koje nije moguća zamena niti povraćaj sredstava.

26. Kupac nema pravo na naknadu za neiskorišćenu ili delimično iskorišćenu (zbog zakašnjenja) ili za izgubljenu bioskopsku ulaznicu.

27. Za kupljene, a nepreuzete bioskopske ulaznice nije moguće tražiti povraćaj sredstava (novca, bonus bodova…).

Blagajne

28. Blagajne za prodaju bioskopskih ulaznica otvaraju se sat vremena pre prve predstave u tom danu.

29. Blagajne za prodaju bioskopskih ulaznica zatvaraju se pola sata nakon početka poslednje predstave.

Ulazak u dvorane

30. Pravo na ulaz u dvoranu stiče se pokazivanjem važeće bioskopske ulaznice.

31. Zabranjen je ulaz u dvoranu bez važeće bioskopske ulaznice. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo na proveru prava ulaska kao i osnov za ostvarenje popusta a u slučaju nedostatka spomenutog posetiocu može zabraniti ulaz u dvoranu, tj. posetioca udaljiti iz nje. Iz tog razloga je posetilac dužan kod sebe imati bioskopsku ulaznicu i dokaz o pravu na sticanje popusta (npr. studentska kartica i sl.) do kraja predstave.

32. Posetiocima koji žele da uđu u dvoranu nakon početka predstave ulaz će biti dozvoljen prema diskrecionoj oceni osoblja Blitz-CineStara Srbija, samo ako se time ne ometaju drugi posetioci.

33. Unošenje oružja, digitalnih foto aparata i sličnih uređaja za snimanje slike ili zvuka nije dozvoljeno.

34. U dvorane je dopušteno unositi samo hranu i piće kupljene na prodajnim mestima CineStar bioskopa. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo zabrane ulaska u dvoranu ukoliko posetilac sa sobom ima proizvode kupljene na drugom mestu i ima pravo da te proizvode zadrži do kraja predstave a potom da vrati iste njihovom vlasniku.

35. Uvođenje životinja (bilo koje vrste) u dvorane nije dozvoljeno, uz izuzetak pasa vodiča za slepe osobe i osobe s posebnim potrebama. Psi vodiči za slepe osobe i osobe s posebnim potrebama mogu prisustvovati predstavi odnosno usluzi uz preduslov da imaju brnjicu i da su na povodcu i uz pokazivanje iskaznice/pasoša kojom se dokazuje da je pas obučen za psa vodiča. Za njih se ne plaća naknada.

36. U svakom CineStar bioskopu postoje dvorane s osiguranim mestima za osobe s invaliditetom. Preporučuje se prethodno proveriti prilagođenost dvorane potrebama konkretnog posetioca.

Ponašanje u prostorijama CineStar bioskopa i dvoranama

37. Posetilac je obavezan da sedne na sedište naznačeno na ulaznici kao i da se pažljivo i odgovorno odnosi prema imovini i prostorijama CineStar bioskopa i dvorana.

38. Nije dozvoljeno ometati ostale posetioce u praćenju predstave.

39. Na mobilnim telefonima treba isključiti zvuk, a upotreba bilo kakvog uređaja s mogućnošću snimanja slike ili tona za vreme predstave nije dozvoljena.

40. U unutrašnjim prostorijama CineStara nije dozvoljena upotreba rošula, rolera, skejt bordova i sl.

41. Osoblje Blitz-CineStar Srbija nakon opominjanja može posetioce da udalji s predstave bez prava na povraćaj cene ulaznice ukoliko:

ne zauzmu mesta koja su naznačena na njihovoj bioskopskoj ulaznici svojim ponašanjem ometaju ostale posetioce tokom prikazivanja filma su, prema mišljenju osoblja CineStara pod uticajem alkohola ili drugih opijata puše u prostorijama CineStar bioskopa, uključujući bioskopske dvorane na pod bacaju ostatke hrane ili na bilo koji drugi način prljaju ili oštećuju prostorije ili imovinu u prostorije CineStar bioskopa unesu oružje ili neke druge zakonom zabranjene predmete (opijate i sl.), i to nezavisno od toga hoće li te predmete koristiti u bioskopskoj dvorani ili ne bez dozvole osoblja CineStara u prostorije bioskopa, uključujući bioskopske dvorane, unesu hranu i/ili piće kupljenu izvan prostorija CineStar bioskopa

42. Po završetku usluge posetioci moraju napustiti bioskopsku dvoranu kroz označene izlaze. Nije dopušteno zadržavanje u bioskopskoj dvorani nakon završetka prikazivanja.

43. Po završetku projekcije posetilac je dužan da vrati 3D naočare osoblju bioskopa (ukoliko je prisustvovao 3D projekciji).

44. U prostorima CineStar bioskopa posetilac se obavezuje da poštuje propise vezane za ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda na snazi.

Pravo izmene dvorane i programa

45. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo promene dvorane u kojoj će se održati projekcija za koju ste kupili bioskopske ulaznice te vezano za navedeno nemate pravo na bilo kakva potraživanja prema Blitz-CineStar Srbiji.

46. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promene u rasporedu ili terminu prikazivanja projekcija. U tim slučajevima, za kupljenu bioskopsku ulaznicu imate pravo da tražite povraćaj novca ili da je zamenite za istu projekciju u nekom drugom terminu.

Odgovornost za stvari

47. Posetilac je dužan da pazi na lične stvari i za vreme čitavog trajanja predstave da ih drži kod sebe pod svojim nadzorom. Blitz-CineStar Srbija ne odgovara ako su stvari nestale, uništene ili oštećene okolnostima koje se nisu mogle izbeći ili otkloniti, uzrokom u stvari i zbog postupanja ili propusta samog posetioca.

48. Preporučujemo da sve vrednije predmete ne unosite u prostorije CineStar bioskopa, odnosno da organizujete njihovo čuvanje izvan prostorija CineStar bioskopa. CineStar ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu na takvim predmetima.

49. Blitz-CineStar Srbija može, izuzetno, na zahtev posetilaca primiti na čuvanje novac, dragocenosti, vrednosne papire i druge vredne stvari koje posetilac donese i hoće da mu ih preda na čuvanje, osim ako utvrdi da u konkretnom slučaju ne raspolaže prikladnim prostorijama za njihov smeštaj, ako su u odnosu na vrstu i kategoriju objekta od prekomerne vrednosti, ako su opasne, glomazne ili ako njihovo čuvanje prelazi mogućnosti Blitz-CineStar Srbija iz kakvog drugog opravdanog razloga. Za sve takve stvari posetilac se obavezuje da kontaktira osoblje Blitz-CineStar Srbije.

50. Blitz-CineStar Srbija ne preuzima odgovornost za izgubljene ili nestale stvari koje mu posetilac nije prethodno predao na čuvanje u skladu sa prethodnom tačkom.

Parking

51. Posetilac je dužan da se informiše o načinu ostvarivanja besplatnog parkiranja na www.cinestarcinemas.rs. Blitz-CineStar Srbija ne odgovara za povraćaj novca za naplatu parkiranja ukoliko posetilac nije poštovao pravila za ostvarivanje besplatnog parkiranja određena od strane vlasnika parkirališta i/ili Blitz-CineStar Srbije.

Zabrana audio i video snimanja

52. Audiovizualna dela i druga dela koja se prikazuju i koriste tokom pružanja usluga su dela zaštićena autorskim pravom i drugim pravima intelektualne svojine. Neovlašćena reprodukcija, distribucija, skladištenje, preduzimanje drugih radnji radi distribucije, javno prikazivanje ili stavljanje na raspolaganje javnosti takvih dela predstavlja krivično delo. Iz tog razloga nije dopušteno bilo kakvo snimanje uključujući tonsko i video snimanje tokom prikazivanja filma (čak ni u privatne svrhe)

Prigovori

53. Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na sledeće adrese: Blitz-CineStar Srbija d.o.o. Miloša Obrenovića 12 26000 PANČEVO

Ograničenje odgovornosti

54. Usluge Blitz-CineStar Srbija koristite isključivo na Vašu ličnu odgovornost. Blitz-CineStar Srbija ne odgovara za sadržaj usluge, odnosno sadržaja koji se prikazuje na projekcijama, niti odgovara u slučaju bilo kakvog pogoršanja zdravstvenog stanja posetilaca tokom ili u vezi korišćenja usluge iz bilo kojeg razloga.

55. Blitz-CineStar Srbija ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja posetilaca ili trećih osoba protivno odredbama ovih opštih uslova.

56. Blitz–CineStar Srbija odgovara isključivo za štetu nastalu zbog namere ili krajnje nepažnje.

57. Maksimalni iznos štete za koju odgovara Blitz–CineStar Srbija iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za tu uslugu.

Opšte odredbe

58. Na odnos između Vas i Blitz-CineStar Srbija primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

Opšti uslovi korišćenja Internet stranica www.cinestarcinemas.rs

Molimo Vas da se pre početka korišćenja Internet stranica www.cinestarcinemas.rs ("stranice") (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o., Miloša Obrenovića 12, Pančevo 26000, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788 ("Blitz-CineStar Srbija)upoznate sa ovim Opštim uslovima korišćenja Internet stranica. Ukoliko imate bilo kakva pitanaj ili nejasnoće vezane za uslove korišćenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.rs@cinestarcinemas.eu.

 

Prihvatanje Opštih uslova

1. Pristupanjem stranicama ili korišćenjem bilo kog dela njihovog sadržaja ili usluga, prihvatate ove Opšte uslove korišćenja Internet stranica www.cinestarcinemas.rs ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja predmetnih stranica i usluga koje se putem njega pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.

 

Promene Opštih uslova i stranica

2. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni ove Opšte uslove i takve promene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korišćenja bilo kog dela njihovog sadržaja ili usluga smatraće se da pristajete na takve izmenjene ili dopunjene Opšte uslove. Blitz-CineStar Srbija Vam savetuje da periodično proveravate ove opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promenama istih.

3. Blitz-CineStar zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave izmeni, dopuni ili ukine bilo koji deo svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov deo, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prenosa, kao i prava na pristup ili korišćenje stranicama.

4. Vaša je dužnost i obveza da koristite stranice u skladu s pozitivnim propisima kao i opštim moralnim i etičkim načelima. Blitz-CineStar Srbija ima pravo da u svakom trenutku vrši kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštovanje ovih Opštih uslova i pozitivnih propisa.

 

Registracija korisnika

5. Za korišćenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate da se prijavite u sistem pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.

6. U postupku registracije i prilikom popunjavanja ličnog profila obavezujete se da navedete tačne, potpune i važeće podatka.

7. U postupku registracije nije dozvoljeno korišćenje imena, nadimaka i naziva koji su vlasništvu trećih lica, nezakoniti, štetni, preteći, koji zlostavljaju, uznemiruju, kleveću ili su na bilo koji način štetni deci i maloletnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih lica. U slučaju kršenja ovih pravila Blitz-CineStar Srbija ima pravo na deaktivaciju ili brisanje korisničkog računa.

8. Uz svoje ime i prezime ne smete navoditi imena tvrtki, brandova ili web stranica.

9. Nije dopušteno registrovanje dva ili više korisničkih računa u korist jednog pravnog ili fizičkog lica.

10. Nakon registracije potrebno je aktivirati korisnički račun kako biste isti mogli ubuduće da koristite. Na Vašu e-mail adresu stići će link za aktivaciju koji je aktivan 15 minuta, nakon tog perioda korisnički račun više nije moguće aktivirati. Sve neaktivirane korisničke račune, sistem će automatski obrisati u periodu od 24 sata od registracije.

11. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljeg korišćenja korisničkog računa za koje je korisnik registrovan u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opšte uslove ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad stranica. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo preduzimanja odgovarajućih mera protiv takvih korisnika.

12. U postupku registracije prikupljaćemo od Vas određene lične podatke koji podležu Opštim uslovima zaštite ličnih podataka koji su dostupni ovde.

 

Korišćenje portala i interakcija korisnika

13. Aktivacijom korisničkog računa prihvatate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korišćenjem na stranicama.

14. Dužni ste da brinete o sigurnosti Vaše korisničke lozinke i istu povremeno menjate. Blitz-CineStar Srbija ne odgovoara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zloupotrebu postupiti kako bi zaštitili Vaša prava. Prijavu zloupotrebe možete izvršiti putem elektronske pošte,na adresu infor.rs@blitzgroup.eu

15. Svaki korisnik je lično odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju sa ostalim korisnicima stranica, te prihvata da takva interakcija i komunikacija nema poverljiv sadržaj, i u skladu sa tim Blitz-CineStar Srbija ima pravo, ali ne i obavezu, da nadzire komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem stranica.

16. Obavezujete se da nećete da se služite stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi:

·         se predstavljali u cilju svoje promocije;

·         naneli štetu, zastrašivali ili pretili trećim licima, odnosno širili govor mržnje;

·         podsticali, navodili na podsticanje i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovu rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, pola, jezika, vere, političkog ili drugog uverenja, nacionalnog ili socijalnog porekla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili porodičnog statusa, uzrasta, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasleđa, rodnog identiteta, izražavanja ili seksualne orijentacije, kao i antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih i drugih totalitarnih režima;

·         objavljivali, prenosili i/ili razmenjivali sadržaj koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;

·         maltretirali, ugrožavali, vrieđali, pretili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;

·         objavljivali, prenosili i/ili razmenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo naneti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;

·         obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlašćenu radnju;

·         prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;

·         objavljivali, prenosili i/ili razmenjivali lične podatke trećih osoba;

·         objavljivali, prenosili i/ili razmenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računarskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme;

·         reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobijene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja zatim objavljivali, prenosili i/ili razmenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;

·         provodili bilo kakve piramidalne šeme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;

·         objavljivali, prenosili i/ili razmenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualne svojine trećih lica;

·         sugerisali Vašu povezanost sa stranicama;

·         kršili bilo koji pozitivan propis.

 

17. Obavezujete se da poštujete upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.

18. Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo da brišu, promene, premeste ili izbrišu svaki sadržaj stranica po sopstvenom nahođenju i bez prethodne najave.

19. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju konkursa i sl.) rešavaju se isključivo između korisnika. Blitz-CineStar Srbija nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posledica takvih odnosa.

 

 

 

Sadržaj i usluge

20. Stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara Blitz-CineStar Srbija, naši saradnici i partneri, ali i vi, korisnici.

21. Objavljivanje Vaših sadržaja na stranicama ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke Blitz-CineStar Srbije, niti da smo s njima saglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

22. Blitz-CineStar Srbija ne odgovara za sadržaje objavljene od strane korisnika, već za sadržaj odgovaraju prvenstveno korisnici koji taj sadržaj objave.

23. Blitz-CineStar Srbija ne odgovara za sadržaje partnera i trećih lica.

24. Stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") sa drugim Internet stranicama kreiranih od strane trećih lica koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Blitz-CineStar Srbija nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopšte te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica. Blitz-CineStar Srbija se odriče svake odgovornosti zbog bilo kog sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih lica, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takva treća lica na bilo koji način povezane s Blitz-CineStar Srbijom samo zbog postojanja veze s web stranicom.

25. Blitz-CineStar Srbija do najveće mere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u vezi sa korišćenjem ili pouzdanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.

26. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkovani sa stranica isključiva su odgovornost lica od koga je takav sadržaj potekao. Blitz-CineStar Srbija ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

27. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih lica na osnovu naknade štete prema Blitz-CineStar Srbiji, a po bilo kojoj osnovi vezanom za sadržaj koji ste dostavili, obavezujete se da preuzmete celokupnu odgovornost za takvu štetu kao i da preduzmete sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od Blitz-CineStar Srbije i nadoknadite Blitz-CineStar Srbiji svu štetu koja joj je nastala na osnovu takvih zahteva trećih lica.

28. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo na promenu, privremenu obustavu, odlaganje i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. Blitz-CineStar Srbija takođe ima pravo na ograničavanje pristupa određenim uslugama, sadržajima i delovima istih bez prethodne najave.

 

Autorska prava

29. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama uključujući sve sadržaje koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualne svojine, tako da se ne smeju objavljivati, reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nosioca odgovarajućeg prava Blitz-CineStar Srbije.

30. Korisnik naročito nema pravo da skida, umnožava, menja, uređuje, distribuira, prikazuje, briše, šalje, prodaje, preprodaje, prilagođava, menja sadržaj, stvara izvedenice, upućuje na druge Internet stranice ili medije ili koristi na bilo koji način osim u privatne svrhe za kućnu upotrebu.

31. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo Blitz-CineStar Srbije.

32. Korišćenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korišćenje sadržaja stranica na način da iste pregledavate u privatne svrhe i to uz poštovanje sledećih uslova:

·         Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;

·         Korisnik sme da koristi sadržaje i usluge jedino uz poštovanje autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine njihovih nosioca i Blitz-CineStar Srbije;

·         Korisnik ne sme da čini nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Blitz-CineStar Srbije;

·         Na svim korišćenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.

33. Radi izbegavanja svake sumnje, Blitz-CineStar Srbija izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica i zabranjuje korišćenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Opštim uslovima i kako je to eventualno dozvoljeno uputstvima na samim stranicama.

34. Objavom Vašeg sadržaja (konkursa, profila, komentara i sl.) na stranicama dajete Blitz-CineStar Srbiji pravo korišćenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade. Blitz-CineStar Srbija ima pravo da takav sadržaj objavljuje, reprodukuje, distribuira, modifikuje, prilagođava, prevodi i na bilo koji drugi način koristi. Navedeno se ne odnosi na Vaše lične podatke.

 

Jamstva korisnika

35. Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete Blitz-CineStar Srbiji sledeće garancije u pogledu takvog sadržaja:

·         da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nosioca autorskog prava ili drugog prava intelektualne svojine ovlašćen da objavljuje takav sadržaj;

·         da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;

·         da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualne svojine u bilo kom obliku neće ni na koji način vređati prava trećih lica, uključujući naročito autorsko pravo i druga prava intelektualne svojine, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost kao i druga prava trećih lica;

·         da korišćenje tih sadržaja na stranicama neće prouzrokovati štetu, materijalnu ili nematerijalnu, Blitz-CineStar Srbiji, drugim korisnicima ili trećim licima;

·         da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i tačni.

 

36. Ovim pristajete da ćete sve eventualne zahteve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Blitz-CineStar Srbiji zbog vaše povrede ovih Opštih uslova uključujući i gore navedene garancije preuzeti na sebe, kao i da ćete Blitz-CineStar Srbija i drugim oštećenim korisnicima i trećim licima nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

 

Odgovornost

37. Blitz-CineStar Srbija ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.

38. Stranice koristite isključivo na Vašu vlastitu odgovornost. Blitz-CineStar Srbija kao niti jedno treće lice povezano sa njom, ne garantuju ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvatate da pristup ovoj internet stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Blitz-CineStar Srbija.

39. Upoznati ste i saglasni ste sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju navedene, a time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga Blitz-CineStar Srbija ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kog može doći za vreme korišćenja i pružanja usluga. Blitz-CineStar Srbija ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove internet stranice.

 

Opšte odredbe

40. Na odnos između Vas i Blitz-CineStar Srbije primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

 

 

Opšti uslovi zaštite podataka o ličnosti

Opšte odredbe

1. Ovi opšti uslovi zaštite podataka o ličnosti odnose se na podatke o ličnosti koji se nalaze i koji su korišćenjem internet stranica www.blitz-cinestar.hr obrađeni, odnosno prikupljeni i evidentirani od strane rukovaoca zbirke ličnih podataka, društva Blitz-CineStar d.o.o., Miloša Obrenovića 12, Pančevo 26000, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788 ("Blitz – CineStar Srbija") od Vas kao ispitanika.

2. Blitz – CineStar Srbija kao pružalac usluga internet stranice www.cinestarcinemas.rs, je predan zaštiti Vaše privatnosti i Vaših podataka o ličnosti. Molimo Vas, pročitajte ove opšte uslove kako biste lakše razumeli koje podatke prikupljamo od Vas i kako koristimo te podatke.

 

3. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu info.rs@blitzgroup.eu

4. Pažljivo pročitajte ove opšte uslove zaštite podataka o ličnosti. Davanjem Vaših podataka o ličnosti putem internet stranice www.cinestarcinemas.rs i označavanjem vašeg pristanka na ove opšte uslove putem internet stranice www.cinestarcinemas.rs, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa ovim opštim uslovima zaštite podataka o ličnosti, kao i da pristajte na prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa ovim opštim uslovima.

5. Ukoliko se ne slažete s ovim opštim uslovima, napustite te ne pristupajte i ne koristite internet stranicu www.cinestarcinemas.rs.

6. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim opštim uslovima zaštite podataka o ličnosti primenjuju se opšti uslovi korišćenja Internet stranica www.cinestarcinemas.rs.

 

Promene Opštih uslova zaštite ličnih podataka

1. Blitz–CineStar Srbija može izmeniti ili dopuniti ove opšte uslove zaštite podataka o ličnosti u bilo kom trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta na internet stranici www.cinestarcinemas.rs. Izmene i dopune opštih uslova zaštite podataka o ličnosti stupaju na snagu odmah nakon njihove objave na internet stranici www.cinestarcinemas.rs.

2. Kao ispitanik odgovorni ste i obavezni da pre svakog davanja Vaših podataka o ličnosti pregledate i proučite važeće opšte uslove zaštite podataka o ličnosti koji su dostupni na internet stranici www.cinestarcinemas.rs

 

Podaci o ličnosti koji se obrađuju i upotreba podataka o ličnosti

1. Društvo BLITZ-CINESTAR d.o.o prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, a kako je to detaljnije navedeno u nastavku.

2. Društvo BLITZ-CINESTAR d.o.o prikuplja sledeće podatke o ličnosti o ispitanicima na internet stranici www.cinestarcinemas.rs: ime i prezime, broj mobilnog telefona, adresu, grad kao i e-mail adresu i datum rođenja.

3. Ukoliko vršite plaćanje putem interneta, molimo Vas da prethodno proučite Opšte uslove plaćanja putem interneta koji su dostupni ovde: a koji detaljno regulišu, između ostalog i pitanje zaštite osetljivih podataka koji se koriste prilikom plaćanja.

4. Kada se uključujete u određene aktivnosti na internet stranici www.cinestarcinemas.rs, kao što su otvaranje korisničkog računa, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, učestvovanje na takmičenjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija nama, traženje informacija o našim uslugama, javljanje na oglas za posao, možemo Vam zatražiti davanje određenih dodatnih podataka o ličnosti. U takvom slučaju pre davanja takvih podataka o ličnosti obavezni da ste proučite ove Opšte uslove zaštite podataka o ličnosti i pristanete na njihovu primenu u odnosu na takve podatke.

5. U zavisnosti od vrste aktivnosti, neki podaci, koje tražimo da nam ustupite su određeni kao obavezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obavezne podatke za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

6. Blitz–CineStar Srbija prikuplja i koristi podatke o ličnosti kako bi Vam omogućili korišćenje svojih usluga i aktivnosti putem internet stranice www.cinestarcinemas.rs, kako bi unapredili rad internet stranice www.cinestarcinemas.rs, kako bi stvorili bazu podataka svojih korisnika, u svrhe marketinga, kako bi vas kontaktirali i dostavljali marketinška obaveštenja, poboljšali naše oglašavačke i promotivne napore, analizirali upotrebu internet stranice www.cinestarcinemas.rs. Takođe, možemo da koristimo podatke o ličnosti za rešavanje problema, sprovođenje administrativnih zadataka, uspostavljanje kontakta s Vama.

7. Blitz-CineStar radi zaštite osoba i imovine snima putem sistema videonadzora prostorije unutar i ispred sala te se lični podaci prikupljeni putem videonadzora ne koriste za druge svrhe. Radi postizanja što većeg  mogućeg stepena sigurnosti Vaše dece, prostor Dečije sale u CineStaru 4DX Novi Sad dodatno je opremljen video nadzorom.

Sve prostorije koje se snimaju putem videnadzora su označene oznakom da je prostorija pod videonadzorom na način da je oznaka vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja i sadrži sve potrebne podatke propisane zakonom.

Lične podatke prikupljene putem videonadzora ne mogu da se koriste za druge svrhe osim svrhe zaštite osoba i imovine. Sistem video nadzora je zaštićen od pristupa neovlašćenih osoba.

Lični podaci prikupljeni u ovu svrhu čuvaju se najduže 6 meseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom arbitražnom ili drugom ekvivalentnom postupku.

8. Davanjem svojih podataka o ličnosti i prihvatanjem ovih opštih uslova zaštite podataka o ličnosti, pristajete da ga Blitz–CineStar Srbija i lica navedena u nastavku obaveštavaju o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama koje nude.

 

Davanje podataka o ličnosti

1. Svi podaci o ličnosti korisnika se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima i angažovanim licima koja su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni i angažovana lica u društvu Blitz-Cinestar Srbija (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti podataka o ličnosti.

2. Davanjem Vaših podataka o ličnosti na osnovu ovih opštih uslova zaštite podataka o ličnosti pristajete da takve podatke o ličnosti dajemo na korišćenje trećim licima, uključujući, ali se ne ograničavajući na povezana lica društva Blitz–CineStar Srbija, njegove članove i njihova povezana lica, u svrhu marketinga, sprovođenja marketinških i promotivnih aktivnosti, kao i dostavljanja marketinških obaveštenja. Korisnik ima pravo da na izričit način opozove dati pristanak.

 

3. Bilo kakvo drugo davanje podataka o ličnosti trećim licima može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

 

Dopune i izmene podataka o ličnosti

1. Blitz–CineStar Srbija smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost da osigura da su njegovi podaci o ličnosti tačni, potpuni i ažurni. Ukoliko smatrate da su Vaši podaci o ličnosti nepotpuni, netačni ili neažurni, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-mail poruke na info.rs@blitzgroup.eu, kao i da zatražite odgovarajuću dopunu, izmenu ili brisanje podataka o ličnosti.

2. Preporučujemo Vam da što pre dopunite Vaše podatke o ličnosti kad se oni promene. Možete zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

 

Zaštita podataka

1. Blitz–CineStar Srbija zaštitu podataka uzima ozbiljno i preduzelo je razne mere opreza kako bi zaštitili Vaše podatke o ličnosti. Korisnik podacima o ličnosti na internet stranici www.cinestarcinemas.rs možete pristupiti pomoću lozinke i e-mail adrese. Korisnikova lozinka je šifrovana. Preporuka je da korisnik nikome ne otkriva lozinku. Uz to, korisnikove lične identifikacione informacije se čuvaju na serveru kome mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružaoci usluga. Društvo Blitz-CineStar Srbija d.o.o šifruje određene osetljive informacije koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, kako bi osigurali da su korisnikovi podaci o ličnosti sigurni.

2. Nažalost, niti jedan prenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran tako da Blitz–CineStar Srbija ne može garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s internet stranice www.cinestarcinemas.rs te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, korisnik ima prava koja su mu garantovana u skladu sa zakonom koji reguliše materiju zaštite podataka o ličnosti.

 

Povervljivost podataka trećih lica

1. Ovi opšti uslovi zaštite podataka o ličnosti se odnose samo na upotrebu i korišćenje podataka koje Blitz–CineStar Srbija prikuplja od ispitanika. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem internet stranice www.cinestarcinemas.rs imaju svoje vlastite izjave o poverljivosti i prikupljanju podataka kao i načinima njihovog korišćenja i objavljivanja na njima.

2. Ako se prebacite na bilo koju takvu stranicu, preporučujemo korisniku da pregleda izjavu o poverljivosti podataka te stranice. Blitz–CineStar Srbija nije odgovoran za načine i uslove rada trećih strana.

 

 

 

Ostali podaci

1. Dodatno na Vaše podatke o ličnosti Blitz–CineStar Srbija može od Vas prikupljati i druge podatke koji Vas ne mogu identifikovati, pa se ne smatraju podaci o ličnosti (na primer podatke o načinu korišćenja stranica, podatke o Vašem računaru, Internet provideru, Vašim preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje nam omogućavaju da kvalitetnije, preciznije i ličnije odaberemo podatke za korisnika, odnosno kako bi poboljšali stranice i njegove sadržaje dodatno usmerili i prilagodili publici koja ga posećuje. Na osnovu tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom.

2. Za analizu svoje internet stranice koristimo softver za analizu pomoću kojeg analiziramo korišćenje internet stranice te time stičemo dragocena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšanja kvaliteta naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. cookies. Cookies su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računaru posetioca interne stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnoj poseti stranici. To nam omogućava sprovođenje gore opisane analize korišćenja. Cookies se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na browseru, i odbiti ili izbrisati, ali to međutim može dovesti do nemogućnosti korišćenja u potpunosti nekih funkcija naših Internet stranica. Navedeni software osim toga prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije lica koja stoje iza tih podataka niti do prikupljanja podataka o ličnosti. Ti podaci se takođe ne povezuju s podacima o ličnosti koje je korisnik eventualno objavio. Korišćenjem ove internet stranice dajete svoju saglasnost za gore opisani način sprovođenja analize korišćenja ove internet stranice.

 

 

Opšti uslovi plaćanja putem Interneta

Molimo Vas da se pre početka korišćenja bilo koje usluge plaćanja ("usluga") putem Internet stranica www.cinestarcinemas.rs ("stranice") (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o., Miloša Obrenovića 12, Pančevo 26000, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788 ("Blitz-Cinestar Srbija")) upoznate s ovim Opštim uslovima plaćanja putem Interneta. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.rs@cinestarcinemas.eu

 

Prihvatanje Opštih uslova

1. Korišćenjem usluge putem stranica, prihvatate ove Opšte uslove plaćanja putem Interneta ("Opšti uslovi"). Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo Vas da dalje ne koristite navedenu uslugu.

2. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Opštim uslovima primjenjuju se Opšti uslovi korišćenja Internet stranica www.cinestarcinemas.rs koji su dostupni ovde.

3. Opšti uslovi se odnose na plaćanja koja se vrše putem stranica Blitz-CineStar Srbija.

 

Promene Opštih uslove

4. Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni ove Opšte uslove, te takve promene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem korišćenja usluge smatraće se da pristajete na takve izmenjene ili dopunjene Opšte uslove. Blitz-CineStar Srbija Vam savetuje da periodično proveravate ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promenama istih.

 

Kupovina bioskopskih ulaznice putem Loyalty kartice

5. Kupovina bioskopskih ulaznica putem Loyalty kartice podleže sledećim uslovima:

  - Jednom potvrđena kupovina bioskopskih ulaznica više se ne može opozvati ili poništiti.

  - Za kupljene, a nepreuzete bioskopske ulaznice, nije moguće tražiti povraćaj sredstava (novca, bonus bodova...).

  - Bioskopske ulaznice kupljene putem Interneta možete preuzeti na blagajni bioskopa, ili ih ispisati pomoću print@home usluge

  - Upotreba Web koda za preuzimanje bioskopskih ulaznica na blagajnama nije dozvoljena u svrhu ulaska u bioskopsku dvoranu (u dvoranu se može ući isključivo uz predočenje bioskopske ulaznice).

  - Za online kupovinu bioskopskih ulaznica neophodno je upisati ispravan broj kartice i PIN-a koji ste odabrali na blagajni bioskopa ili prilikom online aktivacije Loyalty kartice.

  - Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo promene bioskopske dvorane u kojoj će se održati predstava za koju ste kupili ulaznice.

  - Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za ulaznicu kupljenu putem Loyalty kartice, imate pravo da tražite povraćaj novca, ili je zameniti za isti film u nekom drugom terminu.

  - Pre nego što kupovinu konačno potvrdite, proverite podatke o željenom filmu, vremenu i mestu predstave kao i sve ostale podatke koje unosite u sistem jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

  - Blitz-CineStar Srbija ne odgovara za zloupotrebe Loyalty kartice koje su posledica korišćenja usluge internet prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računaru.

  - Storniranje ili zamena kupljenih ulaznica nije moguća (osim u slučaju tačke 7 gore).

  - Doplata se odnosi na polaganje gotovine, a ne na polaganje bioskopskih ulaznica.

 

Kupovina bioskopskih ulaznica online putem LOYALTY kartice

6. Postupak online kupovine vrši se na sledeći način:

  - odaberite na glavnoj stranici REZERVIŠI/KUPI;

  - odaberite željeni CineStar bioskop;

  - odaberite film i termin;

  - prijava s LOYALTY karticom i pripadajućim PIN-om;

  - odaberite broj bioskopskih ulaznica koje želite kupiti (maksimalno 10 bioskopskih ulaznica);

  - odaberite red i sedišta;

  - proverite tačnost svojih podataka za plaćanje pre potvrđivanja narudžbine;

  - transakcija se smatra uspešnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne CineStar Online potvrda s Web kodom kupljenih bioskopskih ulaznica;

  - odštampajte dva primerka bioskopske ulaznice (preporučujemo i jedan za Vašu evidenciju) koji će se odmah nakon plaćanja pojaviti na Vašem ekranu;

  - po dolasku u bioskop predočite Vašu bioskopsku ulaznicu radniku za kontrolu bioskopskih ulaznica.

 

7. Online kupovina bioskopskih ulaznica podleže sledećim uslovima:

  - Za ulaznice kupljene online (uključuje web stranicu i aplikaciju), naplaćuje se naknada za online proces za svaku kupljenu ulaznicu. Online naknada iznosi 20 RSD sa PDV-om (16,67 RSD neto) bez obzira na cenu ulaznice. Prilikom online kupovine ulaznica cena se izražava kao zbir cene ulaznice i naknade za online proces. Online naknada se naplaćuje po ulaznici, ne po transakciji. Naknada se ne naplaćuje za

  - Online kupovina bioskopskih ulaznica odnosi se na redovne bioskopske ulaznice, bioskopske ulaznice za matine, ponoćne pretpremijere, skrivene pretpremijere, alternativne sadržaje (opera, balet,...), kao i ostale sadržaje određene bioskopskim programom

  - Bioskopske ulaznice za posebne akcije koje odredi Blitz-CineStar Srbija (letnje akcije, itd.) nije moguće kupiti Online

  - Bioskopske ulaznice je moguće online kupovati sve do početka projekcije

  - Jednom transakcijom moguće je kupiti maksimalno 10 bioskopskih ulaznica

  - Ukoliko izgubite ili zaboravite ispisanu bioskopsku ulaznicu, istu možete preuzeti uz pomoć Web koda na blagajnama bioskopa

  - Web kod nalazi se na ispisanoj bioskopskoj ulaznici.

  - Upotreba Web koda nije dozvoljena u svrhu ulaska u bioskopsku dvoranu (u dvoranu se može ući isključivo uz predočenje bioskopske ulaznice).

  - Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo promene bioskopske dvorane u kojoj će se prikazivati film za koji ste kupili bioskopske ulaznice.

  - Blitz-CineStar Srbija zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za bioskopsku ulaznicu kupljenu online, imate pravo na traženje povraćaja novca, ili je zameniti za isti film u nekom drugom terminu.

  - Pre nego što kupovinu konačno potvrdite, proverite podatke o željenom filmu, vremenu i mestu predstave kao i sve ostale podatke koje unosite u sistem jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

 

  - Blitz-CineStar Srbija ne odgovara za zloupotrebe kartica koje su posledica korišćenja usluge internet prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računaru.

  - Storniranje ili zamena kupljenih bioskopskih ulaznica nije moguća (osim u slučaju tačke 9).

  - Jednom potvrđena kupovina bioskopskih ulaznica više ne može da se opozve ili poništi.

  - Za kupljene, a nepreuzete bioskopske ulaznice, nije moguće tražiti povraćaj sredstava.

  - Bonus sistem važi i za online kupovinu bioskopskih ulaznica ukoliko se posetioci prilikom kupovine prijave kao korisnici Loyalty kartice.

 

Print@home

8. Print@Home je usluga ispisa bioskopske ulaznice kupljene online. U tom slučaju nije potrebno ispisivati bioskopske ulaznice na blagajnama bioskopa. Bioskopska ulaznica se može ispisati o sopstvenom trošku i u sopstvenoj organizaciji (na primer kod kuće ili u kancelariji).

9. Usluga Print@Home koristi se na sledeći način:

  - Na web stranici CineStar bioskopa www.cinestarcinemas.rs nakon odabira željenog CineStar bioskopa, korisnik treba da upiše svoj PIN. Zatim je potrebno odabrati filmski naslov, dan, termin, dvoranu i mesto sedenja. Transakcija se smatra uspešnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, povezanu sa Stars Club karticom, stigne CineStar potvrda sa Web kodom kupljenih bioskopskih ulaznica. Ukoliko mail s potvrdom nije došao u folder primljene pošte, potrebno je proveriti folder neželjene pošte. Korisnik ispisuje bioskopsku ulaznicu na kojoj se nalazi Web kod. Prilikom dolaska u CineStar i ulaska u bioskopsku dvoranu, korisnik pokazuje bioskopsku ulaznicu radniku koji očitava Web kod i prema porukama sa čitača dopušta ili ne dopušta ulazak u dvoranu. Za celu transakciju ispisuje se jedna print@home ulaznica s jednim Web kodom. Ukoliko korisnik kupuje više bioskopskih ulaznica, potvrda s jednim Web kodom važi za sve kupljene bioskopske ulaznice u toj transakciji. Isti Web kod može da se koristiti samo jednom.   

 

Kupovina bioskopskih ulaznica putem Interneta platnim karticama

10. Bioskopske ulaznice je moguće kupiti korišćenjem sledećih platnih kartica:

  - DinaCard kreditnom karticom

  - MasterCard kreditnom karticom

  - Visa kreditnom i debitnom karticom

  - Maestro debitnom karticom i

  - American Express kreditnom karticom.

 

 

11. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 

Povraćaj novca

12. U slučaju povraćaja novca korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Blitz-Cinestar Srbija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Blitz-Cinestar Srbija obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 13. Postupak online kupovine vrši se na sledeći način:

  - izaberite na glavnom sajtu KUPI ULAZNICU;

  -  izaberite željeni CineStar bioskop;

  -  izaberite film i termin;

  -  prijavite se sa brojem kartice ili kao korisnik

  -  odaberite broj bioskopskih ulaznica koje želite da kupite (maksimalno 10 bioskopskih ulaznica);

  -  izaberite red i sedišta;

  -  izaberite vrstu plaćanja;

  -  proverite tačnost svojih podataka za plaćanje pre nego što potvrdite porudžbinu;

  -  izvršite plaćanje putem CorvusPay interfejsa;

  -  transakcija se smatra uspešnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne potvrda o autorizaciji transakcije od CorvusPay sistema te CineStar Online potvrda sa Web kodom kupljenih bioskopskih ulaznica;

  -  odštampajte dva primerka bioskopske ulaznice (preporučamo i jedan za Vašu evidenciju) koji će odmah nakon plaćanja da se pojave na Vašem ekranu;

  -  po dolasku u bioskop pokažite Vašu bioskopsku ulaznicu radniku za kontrolu bioskopskih ulaznica.

 

14. Online kupovina bioskopskih ulaznica kreditnim/debitnim karticama podleže sledećim uslovima:

  -  Online kupovina bioskopskih ulaznica odnosi se na redovne bioskopske ulaznice, bioskopske ulaznice za matine, ponoćne pretpremijere, skrivene pretpremijere, alternativne sadržaje (opera, balet,...), kao i ostale sadržaje određene bioskopskim programom

 

  -  Online kupovina bioskopskih ulaznica odnosi se na redovne bioskopske ulaznice, bioskopske ulaznice za matine, ponoćne pretpremijere, skrivene pretpremijere, alternativne sadržaje (opera, balet,...), kao i ostale sadržaje određene bioskopskim programom

  -  Bioskopske ulaznice za posebne akcije koje odredi Blitz-CineStar (letnje akcije, itd.) nije moguće kupiti Online

  -  Bioskopske ulaznice je moguće online kupovati sve do početka projekcije.

  -  Jednom transakcijom moguće je kupiti maksimalno 10 bioskopskih ulaznica.

  -  Ukoliko izgubite ili zaboravite odštampanu bioskopsku ulaznicu, istu možete da preuzmete uz pomoć Web koda na blagajnama bioskopa.

  -  Web kod nalazi se na odštampanoj bioskopskoj ulaznici.

  -  Upotreba Web koda nije dozvoljena u svrhu ulaska u bioskopsku salu (u salu može da se uđe isključivo uz predočenje bioskopske ulaznice).

  -  Blitz-CineStar zadržava pravo promene bioskopske sale u kojoj će film za koji ste kupili bioskopske ulazncie da se prikazuje.

  -  Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za bioskopsku ulaznicu kupljenu online, imate pravo da tražite povrat novca ili da je zamenite za isti film u nekom drugom terminu.

  -  Pre nego što kupovinu konačno potvrdite, proverite podatke o željenom filmu, vremenu i mestu projekcije te sve ostale podatke koje unosite u sistem jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

  -  Blitz-CineStar ne odgovara za zloupotrebu kartica koje su posledica korišćenja usluge internetske prodaje na neodgovarajuće zaštićenom kompjuteru.

  -  Storniranje ili zamena kupljenih bioskopskih ulaznica nije moguća (osim u slučaju tačke 9).

  -  Jednom potvrđena kupovina bioskopskih ulaznica više ne može da se opozove ili poništi.

  -  Za kupljene, a nepreuzete bioskopske ulaznice, nije moguć povrat sredstava.

 

Zaštita Vaših podataka

15. Ukoliko je za potrebe korišćenja usluge potrebno dati određene podatke o ličnosti te podatke o platnoj kartici, prikupljanje takvih podataka o ličnosti podleže Opštim uslovima zaštite podataka o ličnosti koji su dostupni ovde.

16. Pri plaćanju putem naše internet stranice koristite CorvusPay – napredni sistem za sigurno plaćanje kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Shodno tome, platni podaci prosleđuju se šifrirano od Vašeg web browsera do banke koja je izdala Vašu karticu. Podaci su nedostupni čak i zaposlenima CorvusPay sistema. Izolovana jezgro samostalno prenosi i upravlja osetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korišćenjem kriptografskog uređaja sertifikovanog prema FIPS 140-2 Level3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahteve vezane za sigurnost on-ine plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova odnosno posluje u skladu sa normom-PCI DSS Level 1-najvišim sigurnosnim standardom industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

17. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu sa tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namenjene. Vaši osetljivi podaci su u potpunosti sigurni, a njihova privatnost zagarantovana je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci neophodni za obavljanje posla u skladu sa propisanim zahtevnim procedurama za on-line plaćanje.Sigurnosne kontrole i operativne procedure primenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sistema. Uz to, održavanjem stroge kontrole pristupa, redovnim praćenjem sigurnosti i dubinskim proverama za sprečavanje ranjivosti mreže i planskim sprovođenjem odredbi o informacionoj bezbednosti trajno održavaju i unapređuju stepen sigurnosti sistema zaštitom Vaših kartičnih podataka.

18. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

19. Kako bi zaštita Vaših podataka bila potpunija, poverljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV broj) koje ste naveli spremiće se na CorvusPay sistemu ukoliko Vi to želite i potvrdite pohranu. U tom slučaju, svaki sledeći put korisnik ne mora da unosi podatke o svojoj platnoj kartici. CineStar Online sistem ne pohranjuje nikakve podatke o Vašoj platnoj kartici.

20.  Transakcijom putem Vaše kartice upravlja treće lice (Banca Intesa ad Beograd) koja zaprima broj kreditne kartice i ostale podatke o ličnosti isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije. Blitz-CineStar ne odgovara za slučaj neovlaštenog korišćenja Vaših podataka o ličnosti i/ili broja kreditne kartice.

 

Print@home

21. Print@Home je usluga ispisa bioskopske ulaznice kupljene online. U tom slučaju nije potrebno ispisivati bioskopske ulaznice na blagajnama bioskopa. Bioskopska ulaznica se može ispisati o sopstvenom trošku i u sopstvenoj organizaciji (na primer kod kuće ili u kancelariji).

22. Usluga Print@Home koristi se na sledeći način:

  - Na web stranici CineStar bioskopa www.cinestarcinemas.rs nakon odabira željenog CineStar bioskopa, korisnik treba da upiše svoj PIN. Zatim je potrebno odabrati filmski naslov, dan, termin, dvoranu i mesto sedenja. Transakcija se smatra uspešnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, povezanu sa Stars Club karticom, stigne CineStar potvrda sa Web kodom kupljenih bioskopskih ulaznica. Ukoliko mail s potvrdom nije došao u folder primljene pošte, potrebno je proveriti folder neželjene pošte. Korisnik ispisuje bioskopsku ulaznicu na kojoj se nalazi Web kod. Prilikom dolaska u CineStar i ulaska u bioskopsku dvoranu, korisnik pokazuje bioskopsku ulaznicu radniku koji očitava Web kod i prema porukama sa čitača dopušta ili ne dopušta ulazak u dvoranu. Za celu transakciju ispisuje se jedna print@home ulaznica s jednim Web kodom. Ukoliko korisnik kupuje više bioskopskih ulaznica, potvrda s jednim Web kodom važi za sve kupljene bioskopske ulaznice u toj transakciji. Isti Web kod može da se koristiti samo jednom.   

 

Prigovori

23.Svi prigovori mogu da se šalju i u pisanom obliku na sledeću adresu:

Blitz-CineStar d.o.o

Miloša Obrenovića 12

26000 PANČEVO

 

 

 

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA STARS CLUB CLASSIC KARTICOM

1. Kartica

Stars Club Classic Karticu (u daljnjem tekstu: Kartica) izdaje BLITZ-CINESTAR d.o.o. BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu – Zvezdara, Milana Rakića 64, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788 (u daljnjem tekstu: Izdavač). Vlasnik kartice je isključivo Izdavač. Vlasnik Kartice (u daljnjem tekstu: Vlasnik) može biti svako punoletno fizičko lice koje ispuni i preda pristupnicu i položi na Karticu minimalno 400 RSD. Korisnik kartice je Vlasnik ili osoba koju je Vlasnik ovlastio na korišćenje Kartice. Vlasnik i korisnik Kartice ne moraju biti ista osoba. Kartica glasi isključivo na Vlasnika. Kartica je zaštićena šestoznačnim PIN-om. Radi Vaše zaštite i radi onemogućavanja zloupotrebe Vaših kartica od trećih lica Vaš PIN mora biti složenije formacije. Ljubazno Vas molimo da ne koristite kombinaciju brojeva u nizu, od manjih prema većima i obrnuto, kao i jednake brojeve u nizu (npr. 111111, 123456, 444444…). Jedino je Vlasnik ovlašćen da traži zamenjeni PIN ili da zatražio poziv stare i izdavanje nove Kartice.

 

2. Prihvatanje i promena Opštih uslova

Korišćenjem Kartice i/ili rezervacijom i/ili narudžbinom usluge i/ili kupovinom ili drugim sticanjem ulaznice za korišćenje usluga Izdavača (uključujući sve dostupne prodajne kanale), prihvatate ove opšte uslove poslovanja Stars Club Classic karticom ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja usluga Izdavača koja se primenjuju u trenutku korišćenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti Karticu, rezervisati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način sticati ulaznice za korišćenje usluga Izdavača. Na sva ostala pitanja vezana za usluge, plaćanje kao i uopšteno za korišćenje bioskopa CineStar primenjuju se važeća pravila u trenutku korišćenja istih. Ovi Opšti uslovi se odnose na usluge koje pruža Izdavač. Izdavač zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni i/ili dopuni ove Opšte uslove te takve promene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korišćenja Kartice odnosno odnosne usluge nakon promene Opštih uslova smatraće se da pristajete na takve izmenjene ili dopunjene Opšte uslove. Izdavač Vam savetuje da pre korišćenja Kartice, rezervacije, narudžbine, kupovine ili drugog korišćenja usluga Izdavača proverite ove Opšte uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama istih.

 

3. Novčani ulozi

Vlasnik ili Korisnik mogu da polažu novčane gotovinske uloge (u daljem tekstu: Gotovina) na Karticu na blagajnama CineStar bioskopa i da koriste položenu Gotovinu za plaćanja u skladu s Opštim uslovima.

 

4. Korišćenje Kartice

Karticu je moguće koristiti u svim bioskopima CineStar. Kartica se koristi za kupovinu proizvoda i usluga u bioskopu i to online i na blagajnama. Korisnik kartice ima mogućnost korišćenja print@home usluge, odnosno da sam ispisuje bioskopsku ulaznicu. Karticom nije moguće plaćati alkohol i cigarete. Prilikom kupovine bioskopskih ulaznica online ili na blagajni bioskopa korisnik je dužan da upiše svoj PIN, kako bi potvrdio kupovinu. Korisnik je, prilikom kupovina proizvoda na blagajnama CineStara, dužan da naglasi da li želi da za kupovinu koristi Gotovinu ili dodeljene bonuse na osnovu korišćenja Kartice u skladu sa Opštim uslovima. Vlasnik je dužan da čuva svoju Karticu i odgovorno postupa sa njom i koristi je isključivo u skladu s ovde navedenim Opštim uslovima. Isto tako, zbog sigurnosti i sprečavanja zloupotreba, Vlasnik, odnosno Korisnik su obavezni da paze da se svi postupci na prodajnom mestu obavljaju u njegovom nadzoru, kao i da se sve moguće nejasnoće ili nepravilnosti odmah reše.

 

5. Bonusi

Vlasnik Kartice može ostvariti bonus bodove.

Bonus bodovi se ne dodeljuju se prilikom svake kupovine; prilikom kupovine ulaznica unutar Porodičnog CineStar paketa i ostalih posebnih akcija koje odredi Izdavač. Kartica se ne može koristiti za plaćanje usluga rođendanskih proslava, grupnih popusta i organizovanih poseta.

Radi izbegavanja svake sumnje, Izdavač zadržava pravo izmene načina obračuna bonusa navedenih u ovim Opštim uslovima. Vlasnik Kartice stiče pravo na bonus bodove s obzirom na visinu pojedinačne uplate gotovine na Karticu. Minimalni iznos pojedinačne uplate gotovine na Karticu iznosi 500 RSD. Bonus bodovi se ostvaruju samo za pojedinačne uplate gotovine. Ukupno uplaćeni iznosi prilikom više pojedinačnih uplata se ne sabiraju i ne mogu se koristiti za ostvarivanje prava na bonus bodove.

Bonitetna skala bonusa s obzirom na pojedinačnu uplatu Gotovine na Karticu:

   Od 1.600 RSD do 1.999 RSD = 100 bonus bodova

   Od 2.000 RSD do 2.999 RSD = 200 bonus bodova

 

   Od 3.000 RSD do 4.999 RSD = 400 bonus bodova

   Od 5.000 RSD do 6.999 RSD = 700 bonus bodova

   Od 7.000 RSD do 8.900 RSD = 1.000 bonus bodova.

 

Bonus bodove moguće je zameniti isključivo za kupnju hrane i pića u CineStar bioskopu. Bonus bodove nije moguće zameniti za bioskopske ulaznice.

Vlasnik Kartice takođe stiče pravo na bonus bodove s obzirom na visinu jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s Kartice (što ne uključuje potrošnju prethodno dodeljenih bonusa). Pod pojmom jednokratno podrazumeva se sledeće:

  - Prilikom online kupovine kriterijum je svaki pojedini nalog za plaćanje Gotovine s Kartice

  - Kod kupovine na blagajnama CineStara bioksopa kriterijum je nalog za plaćanje Gotovine s Kartice za svaki pojedini račun izdat na blagajnamao.

Bonus bodove Vlasnik stiče prema sledećim kriterijumima:

  - Za svakih 300 RSD jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s Kartice na blagajnama CineStara ili online, Nositelj stiče 15 (dvadeset) bonus bodova.

  - Novčana vrednost 1 (jednog) boda je 1 RSD i može se zameniti isključivo za kupnju hrane i pića u CineStar bioskopu i ne može se isplatiti u gotovini. Radi izbegavanja svake sumnje, izdavač pridržava pravo izmene uslova sticanja i trošenja bonus bodova.

  - Bonus bodovi ne mogu da se koriste u istoj transakciji u kojoj su stečeni.

  - Manjak bodova za kupovinu određenog proizvoda nije moguće nadomestiti gotovinom u trenutku plaćanja.

  - Za domaće filmove Korisnik stiče dvostruki iznos bonus bodova

 

6. Gubitak Kartice

O mogućem uništenju, gubitku ili krađi Kartice, Vlasnik je dužan da lično obavesti Izdavača (info blagajna CineStara). Izdavač ne preuzima nikakve finansijske obaveze ili odgovornost za štetu koja nastane usled gubitka ili krađe Kartice. Opoziv Kartice od strane Vlasnika moguć je samo ako je Vlasnik naveo pravilne podatke koji moraju biti istovetni s podacima koje je upisao na pristupnici prilikom izdavanja Kartice. Iznos pozitivnog salda se, u trenutku kada Izdavač dobije obaveštenje o prijavi gubitka ili krađe Kartice, odnosno Zahtev za opoziv Kartice, prenosi na novu Karticu i ne može se isplatiti u gotovini. Izdavač ne garantuje i nije dužan da nadoknadi moguće umanjenje pozitivnog salda nastalo od trenutka gubitka Kartice pa do dobijanja obaveštenja o opozivu Kartice od strane Vlasnika.

 

 

 

7. Reklamacije

Reklamacije kao i dodatne informacije, moguće je rešavati na info blagajni CineStara ili putem e-maila: starsclub.rs@blitzgroup.eu

 

8. Završne odredbe

Ne može se tražiti gotovinski povraćaj uplaćenih novčanih sredstava ili bonus bodova. Takođe, prilikom kupovine jednog proizvoda nije moguće za plaćanje istovremeno koristiti bonitetni i gotovinski deo Kartice. Za rešavanje mogućih sporova nadležan je sud u Beogradu. Ovi Opšti uslovi se odnose isključivo na svaku pojedinu Stars Club Classic Karticu i ne mogu se na bilo koji način povezivati s bilo kojom drugom Karticom Izdavača, neke druge ustanove ili društva. Ukoliko Izdavač odluči da, iz bilo kog razloga, povuče Karticu iz opticaja, Korisniku će biti omogućeno trošenje sredstava s Kartice u periodu od najmanje 3 meseca od dana kada je doneta odluka o povlačenju. O takvoj mogućoj odluci Korisnik će biti obavešten na web stranici CineStar Biskopa www.cinestarcinemas.rs

 

 

Opšti uslovi korišćenja 4DX usluge

Molimo Vas da se pre donošenja odluke o korišćenju 4DX usluge (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o., Miloša Obrenovića 12, Pančevo 26000, Republika Srbija, matični broj: 17321412, PIB: 100007788 (dalje u tekstu: "CineStar")) upoznate sa ovim Opštim uslovima korišćenja 4DX usluge. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korišćenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.rs@blitzgroup.eu ili neposredno osoblju Blitz-CineStara.

 

Prihvatanje Opštih uslova

1.  Kupovinom ulaznice za 4DX projekciju ili ulaskom u 4DX salu prihvatate ove Opšte uslove korišćenja 4DX usluge ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja usluga CineStara.

 

Promene Opštih uslova

2.  CineStar zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni i/ili dopuni ove Opšte uslove pa takve promene stupaju na snagu danom objave. CineStar Vam savetuje da pre kupovine ulaznice za 4DX projekciju ili ulaska u 4DX salu proverite ove Opšte uslove da biste bili upoznati sa eventualnim promenama istih.

 

 

 

Opšte informacije o 4DX sistemu

3.  4DX sistem koristi 4DX pokretna sedišta koja su programirana da se pomeraju i vibriraju tokom 4DX projekcija u kombinaciji sa specijalnim ambijentalnim efektima uključujući udare vazduha ili vetra, vodeni sprej, maglu, rosu, mehuriće, miris, i blešteća svetla. Ovim Opštim uslovima CineStar želi prikladno da upozori na sve karakteristike i potencijalne opasnosti koje proizlaze i/ili mogu da proizađu iz takvih kretanja i fizičkih senzacija u slučaju nepridržavanja sigurnosnih pravila i uputstava i, gde je to primenjivo, na obavezu zabrane korišćenja 4DX usluga ili konkretno 4DX pokretnih sedišta. 4DX efekti zavise od svakog filma koji se prikazuje u 4DX sali, pa na intenzitet istih ne možemo da utičemo, budući da CineStar ne programira 4DX efekte već ih dobijamo u digitalnom obliku za svaki film.

 

4.  4DX pokretna sedišta koriste intenzivne pokrete i jake vibracije koje mogu da predstavljaju opasnost i uzrokuju ozbiljne povrede tokom 4DX projekcije ukoliko se ne pridržavate sigurnosnih pravila sadržanih u ovim Opštim uslovima.Posetioci sa zdravstvenim problemima ili ozledama trebalo bi da zatraže medicinski savet pre korišćenja 4DX pokretnih sedišta. Tokom projekcije, osim u krajnjoj nuždi, zabranjeno je da se ustaje ili kreće po 4DX sali. Posetioci koji stoje ili se kreću trebalo bi da se što pre vrate na svoja sedišta ili da napuste salu.

Molimo Vas da posebnu pažnju obratite na to da kada ulazite, sedate ili se krećete po 4DX sali, na odgovarajući način osigurate i sprečite da odeća, lična imovina ili bilo koji deo tela ne budu uhvaćeni između 4DX pokretnih sedišta i zidova ili stepenica. CineStar i 4DX ne preuzimaju odgovornost za gubitak ili štetu na nepropisno odloženim predmetima. U slučaju unošenja hrane i napitaka u 4DX dvoranu, molimo da posebnu pažnju obratite na osiguranje i sprečavanje da hrana i napici budu ispušteni ili prosuti. Ako tokom prikazivanja ispustite predmete ili prospete tečnost, molimo Vas da se uzdržite od napuštanja svojih sedišta radi dohvatanja takvih predmeta i da ne preduzimate druge radnje do završetka projekcije. Iz sigurnosnih razloga strogo je zabranjeno korišćenje dečjih ili dodatnih sedišta kao i sedenje u krilu. Deci mlađoj od 4 godine iz sigurnosnih razloga nije dozvoljeno gledanje 4DX projekcije. Takođe, zbog toga što se 4DX pokretna sedišta mogu sudariti sa drugim 4DX pokretnim sedištima ispred ili iza njih, sva deca bi trebalo da sede uz, a ne ispred ili iza, osobe u njihovoj pratnji. Molimo posetioce da nikada ne stoje na odmorištima za noge i da paze prilikom kretanja salom kako bi izbegli saplitanje ili padanje preko odmorišta za noge.

 

5.  Sistem za ambijentalne efekte

Strogo je zabranjeno fenove, uređaje za mehuriće, stroboskopei uređaje za maglu dovoditi u dodir sa stranim predmetima, uključujući delove tela, odeću, ličnu imovinu, kao i hranu i piće, jer mogu da prouzrokuju ozbiljne povrede i kvar opreme.

 U svako doba se mora sprečiti da svi strani predmeti dođu u kontakt sa 4DX opremom.

Vetar. Molimo da posebnu pažnju posvetite osiguranju slobodnih predmeta poput šalova ili šešira, koji mogu da budu oduvani tokom efekta vetra, budući da takvi predmeti mogu da prouzrokuju nepravilan rad opreme. U slučaju kada su predmeti oduvani tokom 4DX projekcije, posetiocima je strogo zabranjeno sakupljanje takvih predmeta tokom projekcije. Svi predmeti biće vraćeni nakon završetka projekcije uz asistenciju radnika CineStara.

Miris. U zavisnosti od radnje filma, koristiće se ponekad i efekti mirisa slični spaljenim hemikalijama ili dimu. Molimo sve posetioce da u tom slučaju ne paniče jer su to samo efekti, a u slučaju bilo kakvog kvara ili problema, svi posetioci će biti obavešteni od strane radnika CineStara i na vreme izvedeni iz sale.

Mehurići. Tečnost za mehuriće korišćena tokom 4DX projekcije sadrži iste sastojke kao obično sredstvo za pranje i ne bi trebalo da uzrokuje štetu na odeći, ali može da ošteti druge lične stvari ili da zaprlja osetljive materijale poput kože ili svile. Molimo sve posetioce da osetljive predmete sklone pre početka projekcije radi sprečavanja nastanka fleka ili štete.

Voda. Voda u spreju tokom 4DX projekcije je pročišćena i ne bi trebalo da uzrokuje fizičke povrede, ali može da nakvasi odeću, da ošteti odeću osetljivu na vlagu, da uzrokuje lagane mirise i da utiče na šminku. Dodatno, takva voda može da uzrokuje nelagodu kada se koriste 3D naočare. Osetljivi predmeti poput kožnih ili svilenih proizvoda trebalo bi da budu sklonjeni pre početka projekcije radi sprečavanja nastanka fleka ili štete.

 

Zabrana i ograničenje korišćenja 4DX usluge

6.  4DX pokretna sedišta koriste intenzivna kretanja i vibracije koje mogu da budu štetne za određene kategorije osoba. Radi sprečavanja nezgoda ili povreda, sledeće osobe ne smeju da koriste 4DX pokretna sedišta i ne smeju da prisustvuju 4DX projekciji:

a).  Osobe sa zdravstvenim problemima poput visokog krvnog pritiska, srčanih oboljenja, povreda leđa ili vrata, epilepsijom;

b).  Starije osobe ili osobe s invaliditetom ili slepe osobe (videti i tačku 7.);

c).  Trudnice;

d).  Osobe sklone mučninama zbog kretanja ili osobe koje su fizički ili mentalno osetljive;

e).  Osobe pod uticajem alkohola;

f).  Deca mlađa od 4 godine starosti (deca između 4 i 7 godina moraju da budu u pratnji odrasle osobe)

g).  Osobe ispod 100 centimetara visine;

h).  Zbog specifikacija 4DX pokretnih sedišta, osobe koje su teške preko 120 kilograma

Zbog sigurnosnih rizika, molimo Vas da, u slučaju da spadate u jednu od prethodno navedenih kategorija osoba, pogledate odgovarajuću projekciju u nekom drugom formatu (a ne 4DX formatu).

 

 

 

7.  Molimo da imate razumevanja da Pružatelj usluga za slepe posetioce ili posetioce sa invaliditetom, mora u svakom pojedinom slučaju da primeni pojačanu pažnju radi utvrđivanja da li navedene kategorije posetilaca mogu bezbedno da gledaju 4DX predstavu. Radi što veće sigurnosne zaštite, za takve kategorije gledalaca mogu da se zahtevaju pratnja pomagača ili staratelja i mogu da prisustvuju 4DX projekciji samo nakon što ovlašćena osoba CineStara utvrdi da je to u konkretnom slučaju opravdano. Posetioci za koje je utvrđeno da mogu da gledaju 4DX projekciju moraju biti u potpunosti informisani o uključenim rizicima bezbednosti (koji su navedeni u ovim Opštim uslovima) i biće im osigurana pomoć prilikom smeštaja na njihovo sedište u dvorani.

8.  Za vreme 4DX predstave obavezni ste da poštujete sigurnosna upozorenja i uputstva osoblja CineStara.

9.  Za 4DX nije moguće sledeće:

a)  Rezervacija ulaznica

b)  Moj CineUtorak

c)  Zamenu bonus ulaznica i bodova

d)  Doplate

e)  Popusti za Studente i Senior karticu

f)  CineStar kuponi

g)  Storniranje ulaznica

 

Uputstva za korišćenje 4DX usluge:

Da biste u potpunosti uživali u filmu u 4DX formatu:

-  savetujemo Vam da pre početka projekcije, po potrebi, odete u toalet kao i da vrednije (mobilne telefone i sl.) i osetljive (svilene šalove i sl.) predmete sklonite na sigurno;

-  molimo Vas da prilikom kretanja po 4DX sali pazite i ne stojite na odmorištima za noge te da ostanete da sedite na svom mestu do završetka projekcije;

-  tokom predstave pazite na svoje stvari kako iste ne bi usled kretanja i efekata odletele ili se zaglavile i prouzrokovale nepravilan rad 4DX sistema;

-  molimo da budete posebno oprezni ako u 4DX salu unosite vruće napitke, hranu i sladoled i da u slučaju ispuštanja predmeta ili prosipanja tečnosti, ostanete da sedite na svom mestu do završetka predstave;

-  iz bezbednosnih razloga strogo je zabranjeno korišćenje dečjih ili dodatnih sedišta, kao i sedenje u krilu;

-  očekujte da ćete se možda malo nakvasiti – to je deo 4DX doživljaja!;

i uživajte u filmu!

Odgovornost

10.  4DX projekciju gledate isključivo na sopstvenu odgovornost.

11.  CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla da nastane zbog postupanja gledalaca protivno sigurnosnim uputstvima i upozorenjima koja su data u ovim Opštim uslovima.

12.  CineStar ne može da bude odgovoran za bilo kakav gubitak, oštećenje ili kakav drugi događaj do kojeg može da dođe za vreme gledanja 4DX projekcije. CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može da nastane kao posledica nepropisnog postupanja ili postupanja protivno ovim Opštim uslovima tokom 4DX projekcije.

 

Opšte odredbe

13.  Na odnos između Vas i CineStara primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

 

 

Opšti uslovi korišćenja KIDS CineStar sale

Molimo Vas da se pre donošenja odluke o korišćenju Dečije dvorane (pružalac usluga privredno društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sedištem u Pančevu, Miloša Obrenovića 12, MB 17321412, dalje u tekstu: "CineStar", ili „Blitz-CineStar“) upoznate s ovim Opštim uslovima korišćenja Dečje dvorane. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korišćenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@blitz-cinestar.eu ili osoblju CineStara.

 

Prihvatanje Opštih uslova

1.    Kupovinom ulaznice za predstavu u KIDS CineStar sali ili ulaskom u KIDS CineStar salu prihvatate ove Opšte uslove korišćenja KIDS CineStar sale  (dalje u tekstu: "Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja usluga CineStara.

2.    Na sva pitanja koja nisu izričito uređena ovim Opštim uslovima, primenjuju se Opšti uslovi poslovanja Blitz-CineStara dostupnim na website-u www.cinestarcinemas.rs. U slučaju drugačijeg uređenja pojedinih pitanja ovim Opštim uslovima i drugim opštim uslovima ili pravilima Blitz-CineStara, prednost u primeni imaju Opšti uslovi korišćenja KIDS CineStar sale.

 

Promene Opštih uslova (kako je gore definisano)

3.    CineStar zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni i/ili dopuni ove Opšte uslove i takve promene stupaju na snagu danom objave. CineStar Vam savetuje da pre kupovine ulaznice za predstavu u KIDS CineStar sali ili ulaska u KIDS CineStar salu proverite ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promenama istih.

 

Opšte informacije i pravila korišćenja KIDS CineStar sale

4.    Svaka KIDS CineStar sala sastoji se od sedišta koja su namenjena gledanju filma i Zone za igranje koju čine tobogan i bazen sa lopticama, kao i pripadajuća oprema, igračke i rekviziti (dalje u tekstu: "Zona za igranje"). Ovim Opštim uslovima CineStar želi da prikladno ukaže korisnicima na sve specifične karakteristike korišćenja KIDS CineStar sale i potencijalne opasnosti koje proizlaze i/ili mogu proizaći iz korišćenja KIDS CineStar sale u slučaju nepridržavanja ovih pravila, sigurnosnih pravila i uputstava. Molimo roditelje, zakonske zastupnike  deteta ili osobe kojima je dete privremeno povereno na čuvanje od strane roditelja/zakonskog zastupnika deteta (dalje u tekstu: „Odgovorna osoba“) da ne ostavljaju decu u KIDS CineStar sali i u Zoni za igranje bez njihovog nadzora s obzirom da je samostalan boravak dece u istima zabranjen kao i da Blitz-CineStar ne garantuje apsolutnu sigurnost dece tokom boravka u KIDS CineStar sali. Radi postizanja što većeg  mogućeg stepena sigurnosti Vaše dece, prostor KIDS CineStar sale dodatno je opremljen video nadzorom. Detalji, te Vaša prava i obaveze, vezani za lične podatke Vas i Vašeg deteta, prikupljene putem video nadzora  ili na drugi način prilikom i povodom korišćenja ove usluge i drugih usluga CineStara propisani su Opšti uslovi zaštite podataka o ličnosti koji su dostupni na website-u: www.cinestarcinemas.rs/opsti-uslovi-zastite-podataka-o-licnosti.

5.    Zona za igranje. Zona za igranje ima sigurnosni sertifikat, ali Blitz-CineStar ne može da predvidi, niti spreči povrede koje deca sama sebi nanesu ili nastanu zbog neprimerene upotrebe prostora i igračaka/rekvizita ili povrede koje deca sebi nanesu međusobno, a na šta Blitz-CineStar nema nikakvog uticaja. Pristup Zoni za igranje dozvoljen je deci koju dovede roditelj ili koja su u pratnji druge Odgovorne osobe. Tokom perioda predviđenog za igranje odn. boravak u Zoni za igranje, osoblje Blitz-CineStara će biti u KIDS CineStar sali i paziti na poštovanje ovih Opštih uslova. Korišćenje Zone za igranje može predstavljati opasnost i prouzrokovati povrede ukoliko se deca i roditelji ili druge Odgovorne osobe u pratnji dece ne pridržavaju sigurnosnih pravila sadržanih u ovim Opštim uslovima korišćenja.

6.    U cilju maksimalne zaštite dece, molimo sve korisnike (korisnikom se smatra svako dete koje koristi prostor KIDS CineStar sale, roditelj deteta, kao i druga Odgovorna osoba koja je dovela dete) Dečje dvorane (prostora, opreme, igračaka, rekvizita…) da se pridržavaju sledećih osnovnih pravila:

·      Film se ne prikazuje kada je u KIDS CineStar sali predviđeno vreme za igranje. Vreme za igranje počinje 30 min pre filmske projekcije, a traje 20 minuta nakon čega bi trebalo da se korisnici  smeste na svoja mesta u Dečjoj dvorani, koja su naznačena na kupljenoj bioskopskoj ulaznici. Nakon isteka vremena predviđenog za igranje, Zona za igranje zatvara se iz sigurnosnih razloga od strane osoblja Blitz-CineStara kako ne bi mogla da se koristi za vreme trajanja filmske projekcije.

·      Zona za igranje je prilagođena i namenjena deci u dobu od 3 do 12 godina, odnosno deci do 80 kg telesne mase.

 

·      U Zoni za igranje u svakom trenutku može boraviti najviše 48 dece, u skladu sa sigurnosnim pravilima korišćenja iste, te Blitz-CineStar zadržava pravo da usled sigurnosnih razloga uskrati pružanje usluge i/ili naloži napuštanje Zone za igranje odgovarajućem broju dece.

·      Korišćenje usluge KIDS CineStar sale dozvoljeno je isključivo u prikladnoj odeći koja ne ograničava kretanje i ne uzrokuje zapinjanje deteta za stvari ili osobe, dok deca na nogama mogu imati čarape ili papuče (što se odnosi i na roditelje u pratnji ili druge Odgovorne osobe u pratnji).

·      Radi dodatne sigurnosti, molimo roditelje i druge Odgovorne osobe da se postaraju da oni sami kao ni deca ne nose nakit, bedževe ili slične predmete koji bi mogli povrediti njih ili drugu decu. Takođe, nije dozvoljeno igranje u odevnim predmetima s kapuljačama, dugim trakama i vezicama, kaiševima i dugmadima.

·      Prilikom ulaska u KIDS CineStar salu, dete, odnosno Odgovorna osoba u pratnji deteta treba da ostavi obuću, jaknu i slične odevne predmete, kao i odevne predmete iz prethodne dve tačke iznad, u za to predviđenom prostoru u Dečjoj dvorani, odnosno, u ormarićima. Ormarići se zaključavaju, a ključ ima isključivo član osoblja Blitz-CineStara.

·      U Zonu za igranje zabranjeno je unošenje hrane i pića zbog sigurnosnih razloga. Konzumacija hrane i pića kupljene na prodajnim mestima multipleksa CineStar je dozvoljena isključivo za vreme trajanja filmske projekcije izvan Zone za igranje.

·      Radi zaštite zdravlja ostale dece, deca koja imaju temperaturu ili osip, odnosno, koja boluju od zaraznih bolesti, ne bi smela da prisustvuju projekciji niti da se igraju u KIDS CineStar sali.

·      Spuštanje niz tobogane uvek mora da bude s nogama napred. Zabranjeno je spuštanje s glavom napred, kao i skakanje sa tobogana ili penjanje uz i na tobogan (suprotno od smera spuštanja).

·      Nije dozvoljeno penjanje uz zaštitnu mrežu koja se nalazi oko Zone za igranje.

 

8.   CineStar zadržava pravo da zamoli svakog korisnika koji se ne pridržava ovih Opštih uslova da napusti KIDS CineStar salu. U slučaju da neko dete svojim ponašanjem izuzetno uznemirava ili ugrožava sigurnost druge dece, roditelj ili druga Odgovorna osoba koja je dovela dete je obavezna da na poziv osoblja CineStara dođe po dete i izvede ga iz Zone za igranje. Radnici CineStara imaju pravo da uskrate uslugu korisnicima koji dovedu dete ako se, prema proceni osoblja CineStara, ti korisnici ne ponašaju primereno odnosno u skladu sa ovim Opštim uslovima, te i Opštim uslovi poslovanja Blitz-CineStara, kao i svim drugim pravilima i uslovima korišćenja usluga Blitz-CineStara važećim u datom trenutku. U tom će slučaju i dete i osoba koja je dovela dete biti zamoljeni da napuste KIDS CineStar salu, budući da nije moguć samostalan boravak deteta u KIDS CineStar sali.

9.    Za vreme predstave u KIDS CineStar sali obavezni ste da poštujete navedena pravila, sigurnosna upozorenja i uputstva osoblja CineStara.

10. Za korišćenje Dečje dvorane nije moguće sledeće:

           i.     Rezervacija ulaznica;

         ii.     Popusti za Studente i Senior karticu;

       iii.     CineStar kuponi;

        iv.     Storniranje ulaznica.

         v.     Povoljnija cena ulaznice za Stars Club karticu

 

11. Ulaznice za KIDS CineStar salu mogu da kupe isključivo roditelji, Odgovorna osoba ili druga punoletna osoba.

 

Odgovornost

12. KIDS CineStar salu koristite isključivo na Vašu sopstvenu odgovornost.

13. Korisnici KIDS CineStar sale dužni su da se prema prostoru, inventaru i ostaloj opremi u KIDS CineStar sali odnose s dužnom pažnjom. U slučaju nastanka štete u prostoru i/ili na inventaru i/ili ostaloj opremi u KIDS CineStar sali uzrokovane nepažnjom korisnika, koju nije moguće popraviti ili očistiti na licu mesta, korisnik se obavezuje da će snositi troškove popravke odnosno čišćenja ili eventualno kupovine nove opreme ili inventara, odnosno zamene oštećenog dela prostora ukoliko je šteta tog obima i takve prirode da popravka tj.  čišćenje oštećene imovine CineStara ne bude bila moguća.

14. Za boravak dece u KIDS CineStar sali obavezna je prisutnost roditelja ili druge Odgovorne osobe. Kupovinom ulaznice za KIDS CineStar salu, odnosno korišćenjem usluge KIDS CineStar sale, svaka punoletna osoba koja je dovela dete, a nije roditelj  ili drugi zakonski zastupnik deteta, garantuje CineStaru joj je dete privremeno povereno na čuvanje od strane roditelja/zakonskog zastupnika deteta.

15. Boravak deteta u KIDS CineStar sali ni na koji način se ne može smatrati poveravanjem deteta CineStaru ili bilo kom članu osoblja CineStara u smislu odgovornosti za postupke deteta.

16. Roditelj ili drugi zakonski zastupnik deteta ili Odgovorna osoba, odgovara CineStaru za štetu koju počini njegovo dete, nezavisno od postojanja sopstvene krivice i nezavisno od životnog uzrasta deteta.

17. CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja korisnika protivno pravilima, sigurnosnim uputstvima, sertifikatima i upozorenjima datim u ovim Opštim uslovima, kao i u Opštim uslovima poslovanja CineStara, kao i u drugim pravilima i uslovima korišćenja usluga CineStara važećim u datom trenutku nastanka štete.

18. CineStar ne može da bude odgovoran za bilo kakav gubitak, oštećenje ili drugi događaj do koga može doći za vreme korišćenja KIDS CineStar sale, osim u slučaju namere ili krajnje nepažnje CineStara. CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može da nastane kao posledica nepropisnog postupanja ili postupanja protivno ovim Opštim uslovima za vreme korišćenja KIDS CineStar sale, kao i protivno Opštim uslovima poslovanja CineStara, i u drugim pravilima i uslovima korišćenja usluga CineStara važećim u datom trenutku nastanka štete.

19. CineStar ne odgovara za gubitak ili štetu na stvarima ostavljenim na ulazu u KIDS CineStar salu ili u KIDS CineStar sali, kao ni generalno za stvari unesene u prostor multipleksa, ali u slučaju gubitka nekog predmeta možete se obratiti dežurnom članu osoblja u bioskopu koji će proveriti da li je isti pronađen.

 

Opšte odredbe

20. Na odnos između Vas i CineStara primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.